ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ПРАКСЕОЛОГІЧНО-КАТАЛАКТИЧНІЙ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Ірина Миколаївна Боярко

Анотація


Обгрунтовано необхідність організації обліку підприємств у сучасних умовах на засадах праксеологічно-каталактичної моделі інформаційного забезпечення. Визначено загальні наукові положення організації руху інформаційних потоків у праксеологічно-каталактичній моделі інформаційного забезпечення стратегічного управління. Виділено взамопов’язані контури руху інформації, взаємодія та інтегрування яких забезпечує адаптаційну спроможність підприємств ефективно функціонувати в середовищі, яке динамічно змінюється.


Ключові слова


модель інформаційного забезпечення; контролінг; кібернетичний підхід; рух інформації; ситуаційні сховища даних; стратегічне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Lehenchuk, S. F. (2012). Bukhhalters’ke teoretychne znannia: vid teorii do metateorii [Accounting theoretical knowledge: from theory to metatheory, Zhytomyr : ZhSTU [in Ukrainian].

Boryms’ka, K. P. (2014). Bukhhalters’kyj oblik v systemi zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: problemy metodolohii i orhanizatsii [Accounting in the system of providing economic security of the enterprise: the problems of methodology and organization]. Zhytomyr : ZhSTU [in Ukrainian].

Von Mises, Ludwig (1998). Human action a treatise on economics. Auburn : Alabama [in United States].

Lehenchuk, S. F., & Boryms’ka, K. P. (2008). Modeliuvannia vidobrazhennia ob’iektiv zovnishnoho seredovyshcha v systemi rakhunkiv bukhhalterskoho obliku [Modeling the display of objects of the environment in the system of accounting accounts]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters’koho obliku, kontroliu i analizu – Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis, 2, 215–244 [in Ukrainian].

Pylypenko, A. A. (2007). Orhanizatsiia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia stratehichnoho rozvytku pidpryiemstva [Organization of accounting and analytical support for the strategic development of the enterprise]. Kharkiv : KhNUE [in Ukrainian].

Abdeev, R. F. (1994). Filosofija informacionnoj civilizacii [Philosophy of Information Civilization]. Moscow : VLADOS [in Russia].

Shajkan, A. V. (2009). Bukhhalters’kyj oblik u pryjniatti upravlins’kykh stratehichnykh rishen’ [Accounting in making managerial strategic decisions]. Kiev : KNUE [in Ukrainian].

Bhansali, N. (2010). Strategic datawarehousing: achieving alignment with business. London : Taylor and Francis Group [in United Kingdom].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Легенчук С. Ф. Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до метатеорії : монографія / С. Ф. Легенчук. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 336 с.

Боримська К. П. Бухгалтерський облік в системі забезпечення економічної безпеки підприємства: проблеми методології й організації / К. П. Боримська. – Житомир : ЖДТУ, 2014.– 624 с.

Ludwig Von Mises. Humanaction a treatise on economics / Von Mises Ludwig. – Auburn : Alabama,1998. – 912p.

Легенчук С. Ф. Моделювання відображення об’єктів зовнішнього середовища в системі рахунків бухгалтерського обліку / С. Ф. Легенчук, К. П. Боримська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2008. – № 2 (11). – С. 215–244.

Пилипенко А. А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства / А. А. Пилипенко. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 276 с.

Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации / Р. Ф. Абдеев. – М. : ВЛАДОС, 1994. – 158 с.

Шайкан А. В. Бухгалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень : монографія / А.В. Шайкан. – К. : КНЕУ, 2009. – 303 с.

Bhansali N. Strategic datawarehousing: achieving alignment with business / N. Bhansali. – London : Taylorand Francis Group, 2010. – 200 р.





Copyright (c) 2018 Ірина Миколаївна Боярко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х