КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОГО РИТЕЙЛУ І ЧИННИКІВ, ЩО НА НИХ ВПЛИВАЮТЬ

Наталія Ігорівна Козьмук, Андрій Михайлович Демченко

Анотація


Розглянуто поняття ризику, економічного ризику, банківського ризику, ризику банківського ритейлу. Описано умови виникнення економічного ризику. Крім того, описано групи ризиків, які виникають а залежно від напряму ведення реалізаційної політики. Розглянуто фактори, від яких залежить рівень ризику банківського ритейлу. Здійснено поділ ризиків за стадіями інноваційних заходів, що впроваджуються банківською установою. Запропоновано перелік цілей, які мають бути досягнені упродовж упровадження заходів з інноваційного банківського ритейлу.


Ключові слова


ризик; економічний ризик; банківський ризик; ризик банківського ритейлу; реалізаційна політика; банківська установа; фактори виникнення ризику; інноваційні заходи; інноваційний банківський ритейл

Повний текст:

PDF

Посилання


Frost, S. M. (2006). Nastilna knyha bankivskoho analityka: hroshi, ryzyky i profesiinipryiomy [Table book of banking analysts: money, risks and professional techniques]. (Eds. M. V. Rud). Dnipropetrovsk :Balans Biznes Buks [in Ukrainian].

Lobanov, A. A. & Chugunov, A. V. (Eds.). (2007). Ehnciklopediya finansovogo risk-menedzhmenta [Encyclopedia of financial risk management]. (3nd ed., rev). Moscow : Al’pina Biznes Buks [in Russian].

Bankovskie riski: ocenit’, upravlyat’, kontrolirovat’ [Banking risks: assess, manage, control]. (n.d.). www.risk-manage.ru. Retrieved from http://www.risk-manage.ru/research/bank / [in Russian].

Metodychni rekomendatsii shchodo orhanizatsii ta funktsionuvannia system ryzyk-menedzhmentu v bankakh Ukrainy, zatverdzheni postanovoiu Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 02.08.2004 r. № 361 [Methodical recommendations on the organization and functioning of risk management systems in banks of Ukraine, approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine from August 2, 2004, № 361]. (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04 [in Ukrainian].

Mazur, E. P., Smirnova, G. A., & Titova, N. M. (2001). Innovacionnyeriski v deyatel’nosti predpriyatiya [Innovative risks in the enterprise]. Innovacii – Innovations, 4–5, 68 [in Russian].

Lohvinova, O. P., & Semenenko, I. M. (2015). Obgruntuvannia hospodarskykh rishen i otsiniuvannia ryzykiv [Rationale for business decisions and risk assessment]. Kharkiv : Lider [in Ukrainian].

Vasylenko, V. O. (Eds.), & Shmatko, V. H. (2005). Innovatsiinyi menedzhment [Innovation Management]. (3nd ed., rev.). Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Gunin, V.N.et al. Upravlenieinnovaciyami: 17-modul’naya programmadlyamenedzherov «Upravlenierazvitieorganizacii». Modul’ 7.[Management of innovations: a 17-module program for managers "Management of the development of the organization." Module 7]. (2000).Moscow : INFRA-M [in Russian].

Іvchenko, І. Yu. (2004).Ekonomіchnіriziki [Economical Risiki].Kyiv:Tsentrnavchalnoiliteratury[in Ukrainian].

Ylliashenko, S. N. (2001). Sovershenstvovanye podkhodov k otsenke ryska proekta ynnovatsyonnoho razvytyia [Improvement of approaches to risk assessment of the innovative development project].Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomika» – Visnyk of Sumy State University. The series "Economics", 6–7, 100–104[in Ukrainian].

Medynskij, V. G., &Sharshukova, L. G. (1997). Riski v innovacionnom predprinimatel’stve [Risks in innovative entrepreneurship]. Innovacionnoe predprinimatel’stvo – Innovative entrepreneurship. Moscow : INFRA-M[in Russian].

Kovalev, G. D. (1999). Osnovy innovacionnogo menedzhmenta [Fundamentals of Innovation Management]. Moscow : YUNITI-DANA [in Russian].

Buzko, I. R., Trunina, I. M., & Zahirniak, D. M. (1996). Ekonomichnyi ryzyk ta upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstva [Economic risk and management of innovative activity of the enterprise]. Kyiv : IЗMH.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Фрост С. М. Настільна книга банківського аналітика: гроші, ризики і професійні прийоми / М. Стівен Фрост ; за наук. ред. М. В. Рудя. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2006. – 672 с.

Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. – [3-е изд.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 878 с.

Банковские риски: оценить, управлять, контролировать [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.risk-manage.ru/research/bank.

Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України [Електронний ресурс] : затверджено постановою Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04.

Мазур Е. П. Инновационные риски в деятельности предприятия / Е. П. Мазур, Г. А. Смирнова, Н. М. Титова // Инновации. – 2001. – № 4-5 (41-42). – С. 68.

Логвінова О. П. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навч. посіб. / О. П. Логвінова, І. М. Семененко. – Xарків : Лідер, 2015. – 370 с.

Василенко В. О. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Василенко В. О., Шматько В. Г. ; за ред. В. О. Василенко. – [3-тє вид., випр. і доповн.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 440 с.

Гунин В. Н. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. / Гунин В. Н. и др. – М. : ИНФРА-М, 2000.

Івченко І. Ю. Економічні ризики : навч. посіб. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 304 с.

Илляшенко С. Н. Совершенствование подходов к оценке риска проекта инновационного развития // Вісник Сумського державного університету. – 2001. – № 6–7. – С. 100–104. – (Серія «Економіка»).

Медынский В. Г. Риски в инновационном предпринимательстве / Медынский В. Г., Шаршукова Л. Г. // Инновационное предпринимательство. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 233 С.

Ковалев Г. Д. Основы инновационного менеджмента / Г. Д. Ковалев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 208 с.

Бузько I. Р. Економічний ризик та управління інноваційною діяльністю підприємства : навч. посібник. / Бузько I. Р., Труніна I. M., Загірняк Д. М. – К. : I3MH, 1996. – 136 с.

Copyright (c) 2018 Наталія Ігорівна Козьмук, Андрій Михайлович Демченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х