СУТНІСТЬ I ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Олександр Іванович Барановський

Анотація


Обґрунтовано значущість наукового інтересу до проблематики функціонування і розвитку фінансового сектору національної економіки. Критично проаналізовано підходи дослідників до визначення сутності і функціонального призначення фінансового сектору національної економіки. Наголошено на загальносистемних характеристиках фінансового сектору. Наведено авторське бачення сутності фінансового сектору національної економіки. Представлено авторську класифікацію різновидів фінансового сектору національної економіки.


Ключові слова


фінансовий сектор; різновиди фінансового сектору; функції фінансового сектору; структура фінансового сектору; фінансова система; фінансовий ринок

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovalenko Yu. M. Finansova systema i finansovyi sector: organizatsiyno-institutsiynyi pidkhid [Financial system and financial sector: the organizational and institutional approach] / Yu. М. Kovalenko // Finansy Ukrainy. – Finance of Ukraine. – 2011. – № 4. – P. 75–88 [in Ukrainian].

Stiglitz J. E. Credit Markets and the Control of Capital / J. E. Stiglitz // Journal of Money, Credit and Banking. – 1985. – Vol. 17, Issue 2. – Р. 133–52.

Yevdokimova T. V. Transformaciya roli finansovogo sektora v ekonomike SSHA v nachale ХХІ veka [Transformation of a role of the financial sector in USA economy in the beginning of 21th century]: thesis for candidate’s degree: specialty 08.00.14 – Mirovaya ekonomika – World Economy / Т. V. Yevdokimova. – М., 2015. – 178 p. [in Russian].

Tadesse S. Financial Architecture and Economic Performance: International Evidence / S. Tadesse // The University of South Carolina. – August 2001. – 39 p.

Grubel Н. The Theory of International Banking / H. Grubel // Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review. – 1977. – № 123. – P. 349–363.

Lozovaya Y. N. Vliyaniye finansovogo krizisa na izmeneniye institutsionalnoy struktury bankovskogo sektora [Impact of the financial crisis on change of the institutional structure of banking sector] / Y. N. Lozovaya // Vestnik ekonimiki Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta – Economic reporter of Rostov State University. – 2010. – Vol. 8, № 1 (part 2). – P. 6–12 [in Russian].

Lyovochkin S. Finansova infrastruktura rynkovoyi ekonomiki: kontseptualni pidkhody [Financial infrastructure of market economy: the conceptual approaches] / S. Lyivochkin, V. Oparin, V. Fedosov // Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine– 2008. – № 11. – P. 57–71 [in Ukrainian].

Gishchenko T. V. Vplyv finansializatsiyi ekonomiki na funktsionuvannya granychnykh rynkiv kapitalu [Impact of the financialisation of economy on functioning of the marginal capital markets] / Т. V. Grishchenko, G. V. Anzina // Problemy ekonomiki – Economy problems. – 2015. – № 1. – P. 16–21 [in Ukrainian].

Business terms dictionary [Electronic resource]. – Available at : http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/31064.

Alekseenko L. Prioritety rozvytku finansovogo sektoru v umovakh instytutsiynykh transformatsiy [Priorities of the development of the financial sector in conditions of the institutional transformation] / L. Alekseenko, E. Sokolovskyi // Svit finansiv – Finance world. – 2014. – № 3. – P. 63–71 [in Ukrainian].

Vagizova V. I. Razvitiye regionalnoy ekonomicheskoy sistemy: sovremennyye protivorechiya realnogo i finansovogo sektorov ekonomiki [Development of a regional economic system: modern contradictions of real and financial sectors of economy]/ V. I. Vagizova // Kazanskiy ekonomicheskiy vestnik – Economic reporter of Kazan – 2012. – № 1. – P. 36–42 [in Russian].

Znacheniye i rol finansovogo sektora v ekonomike [Value and role of the financial sector of economy] [Electronic resource]. – Available at : http://helpiks. org/4-42804.html [in Russian].

Shchepeleva М. А. Podkhody k otsenke riska finansovogo sektora [Approaches to evaluation of a risk in the financial sector] / М. А. Shchepeleva // Vestnik MGIMO – Reporter of MGIMO – 2014. – № 6. – P. 117–125 [in Russian].

Malyi E. Y. Makroekonomichne regulyuvannya finansovogo sektoru [Macroeconomic regulation of financial sector] / E. Y. Malyi, Т. О. Korolyuk // Svitovi tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku finansovoyi systemy Ukrainy – World tendencies and perspectives of development of financial system of Ukraine: collection of materials of scientific conference held on 27–28 October 2016 / Kyiv National University named after T. Shevchenko. – Kyiv, 2016. – P. 66–69 [in Ukrainian].

Galanseva E. V. Issledovaniye istochnikov protivorechiy mezhdu finansovym i realnym sektorami i opredeleniye osnovnykh podkhodov k ikh razresheniyu [Research on sources of contradictions in financial and real sector and defining of main approaches to their resolving] / E. V. Galantseva, F. К. Akhmedzyanova // Vestnik Kazasnskogo tekhnologicheskogo universiteta. –Reporter of Kazan technological university. 2012. – Vol. 15, № 12. – P. 266–270 [in Russian].

Parkhomenko А. А. Vzaimodeystviye realnogo i finansovogo sektorov ekonomiki na etape finansovogo krizisa. [Interaction of real and financial sectors of economy at financial crisis stage] / А. А. Parkhomenko // Vestnik Tomskogo gosudartstvennogo universiteta – Reporter of Tomsk State University – 2010. – № 338. – P. 149–151 [in Russian].

Dyatlov D. А. Metodologiya upravleniya riskami finansovogo sektora ekonomiki Rosiyskoy Federatsii. [Risk management methodology of financial sector of economy of Russia] / D. А. Dyatlov [Electronic resource]. – Available at : http://www.rusnauka.com/9._EISN_2007/ Economics/21359. doc.htm [in Russian].

Economic dictionary [Electronic resource]. – Available at: http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/22679.

Polishchuk A.I. Kreditnaya sistema: opyt, novyye yavleniya, prognozy i perspektivy. [Credit system: experience, new conditions, forecasts and perspectives]. – М. : Finansy i statistika – Finance and Statistics, 2005. – 216 p. [in Russian].

Znacheniye i rol finasovogo sektora v ekonomike. [Value and role of the financial sector in economy] [Electronic resource]. – Available at : http://helpiks. org/4-42804.html [in Russian].

Bolshaya ekonomicheskaya enciklopedia. [Big economic encyclopedia]. – М. : Eksmo, 2007. – 816 p. [in Russian].

Strakhova V. Reforma finansovogo sektoru, monitoring processu [Reform of financial sector, process monitoring] [Electronic resource]. – Available at : http://reforms.in.ua/reforms/reforma finansovogo sektoru [in Ukrainian].

Rozvytok finansovogo sektora ta ekonomichne zrostannya [Development of financial sector and economic growth] : [monograph / edited by А. І. Danilenko (responsible editor) and others]. – К. : National Academy of Sciences of Ukraine, 2001. – 238 p. [in Ukrainian].

Galetovic A. Finance and Growth: A Synthesis and Interpretation of the Evidence / А. Galetovic // Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review. – 1996. – Vol. 49, № 196. – P. 59–82.

Olivier J. Growth-Enhancing Bubbles / J. Olivier // International Economic Review. – 2000. – Vol. 41, № 1. – P. 133–151.

Gurley J. G. Financial Structure and Economic Development / J. G. Gurley, E. S. Shaw // Economic Development and Cultural Change. – 1967. – Vol. 15, № 3. – P. 257–268.

Binswanger M. Stock Markets, Speculative Bubbles and Economic Growth: New Dimensions in the Coevolution of Real and Financial Markets. – Cheltenham : Edward Elgar, 1999. – 384 p.

Binswanger M. Stock Returns and Real Activity in the G-7 Countries: Did the Relationship Change during the 1980s? / М. Binswanger // The Quarterly Review of Economics and Finance. – 2004. – Vol. 44, № 2. – P. 237-252.

Bkhagvati J. V Zashchitu globalizatsii [In support of globalization.]. – М. : Ladomir, 2005. – 451 p. [in Russian].

Sergiyenko Y. О finansovom mekhanisme dlinnovonovykh tekhniko-ekonomicheskikh izmeneniy [About financial mechanism of longwave technical and economical changes] / Y. Sergiyenko // Voprosy ekonomiki – Economy questions. – 2004. – № 1. – P. 66–73 [in Russian].

Levina I. G. O dvoystvennoy prirode finansovogo sektora (metodologicheskiye zamechaniya) [About dual nature of financial sector (methodological comments)] // Lomonosov – 2005: sektsiya «Ekonomika». – Chapter «Economy» V. 1. / Chief editor V. N. Sidorenko. – М. : МGU, 2005. – P. 88–90 [in Russian].

Zimovets V. V. Derzhavna finansova politika ekonomichnogo rozvytku [State financial politics of economic development] : [monograph] / V. V. Zimovets. – К. : Institute of economics and forecasting of National Academy of Sciences of Ukraine, 2010. – 356 p. [in Ukrainian].

Shkolnik E. О. Finansovyi sector Ukrainy: teoretychnyi analyz ekonomichnoyi definitsiyi [Financial sector of Ukraine: theoretical analysis of economical definitions] / E. О. Shkolnik, А. Yu. Semenog // Vistnyk Ukrainskoyi akademiyi bankivskoyi spravy – Reporter of Ukrainian banking academy, 2013. – № 1 (34). – P. 31–36 [in Ukrainian].

Gurley J. G. Money in a Theory of Finance / J. G. Gurley, E. S. Shaw. – Washington D. C. : Brooking Institution, 1960. – 371 р.

Reshetylo V. P. Finansovi rynki ta ikh vplyv na rozvytok pidpryemstv realnogo sektora ekonomiki [Financial markets and their impact on the development of the enterprises of a real sector of economy] / V. P. Reshetylo // Komunalne gospodarstvo mist. – Communal management of cities. – 2013. – № 108. – P. 155–163 [in Ukrainian].

Кovalenko Yu. М. Instututsializatsiya finansovogo sektora ekonomiki [Institutionalization of the financial sector of economy] : monograph / Yu. М. Kovalenko. – Іrpin : Natiional university of State Patrol Duty of Ukraine, 2013. – 608 p. [in Ukrainian].

Kovalenko Yu. М. Vytoky vidryvu finansovogo sektoru vid realnogo ta sposoby yogo podolannya [Sources of the separation of the financial sector from real sector and means of its avoiding] / Yu. М. Kovalenko // Finansovyi mechanism strukturnoyi modernizatsiyi ekonomiki Ukrainy – Financial mechanism of structural modernization of economy : monograph / [edited by. S. V. Onyshko, V. P. Uninets-Khodakivskoyi]. – Іrpin : NUDPSU, 2013. – 606 p. [in Ukrainian].

Levina E. К voprosu o sootnosheniyi realnogo i finansovog sektorov [To the question of the correlation of real and financial sectors] / E. Levina // Voprosy ekonomiki. – Economy questions 2006. – № 9. – P. 83–102 [in Russian].

Strange S. Casino Capitalism. – N. Y. : Basil Blackwell, 1986. – 240 р.

Ryazanova О. Ye. Transformatsiya instituta sobstvennosti v usloviyakh globalizatsiyi ekonomiki [Transformation of the ownership institute in conditions of the globalization of economy]: synopsis of a thesis for doctor’s degree in Economics : specialty 08.00.01 – Economic Theory / О. Ye. Ryazanova. – М., 2009. – 26 p. [in Russian].

Kovalenko Yu. M. Kontseptualnye osnovy ustoychivogo razvitiya finansovogo sektora ekonomiki [Conceptual basis of the stabile development of the financial sector of economy] // Finansovoye upravleniye razvitiyem ekonomicheskikh sistem – Financial management of development of economic systems: [monograph] / Yu. М. Kovalenko. – Novosibirsk: «SIB-PRINT», 2012. – Book 9. – Chapter. 3.1. – P.85–95. [in Russian].

Vovchenko P.S. Finansova bezpeka bankivskogo sektoru ekonomiki [Financial security of the banking sector of economy] : thesis for candidate’s degree : specialty 08.00.08 – Money, Finance and Credit / Р. S. Vovchenko. – К., 2016. – 237 p. [in Ukrainian].

Dyachenko Yu. Yu. Restrukturizatsiya finansovogo sektora v Ukraine [Restructuring of the financial sector in Ukraine] : synopsis of a thesis for candidate’s degree in Economics : specialty 08.00.01 – Economic Theory and History of Economic Thought / Yu. Yu. Dyachenko. – К., 2010. – 21 p. [in Russian].

Semenog А. Yu. Vplyv diyalnosti finansovykh ustanov na ekonomichne zrostannya Ukrainy [Impact of the financial institutions’ activities on the economic growth of Ukraine] : synopsis of a thesis for candidate’s degree in Economics: specialty : 08.00.08 – Money, Finance and Credit / А. Yu. Semenog. – Sumy, 2011. – 22 p. [in Ukrainian].

Strategiya rozvytku finansovogo sektora Ukrainy do 2015 [Strategy of the development of the financial sector of Ukraine till 2015] [Electronic resource] – Available at : www.ufi n.com.ua/koncepcia/002.doc. [in Ukrainian].

Mirkin Y. М. Finansovoye budushcheye Rossii: ekstremumy, bumy, sistemnyye riski [Financial future of Russia: extremum, bams, system risks] / Y. М. Mirkin. – М. : GELEOS Publishing House ; Capital Trade Company, 2011. – 480 p. [in Russian].

Avis О. U. Konsolidatsiya bankovskogo sektora Rossii i perspektivy formirovaniya institutov “tenevogo bankinga” [Consolidation of the banking sector of Russia and the perspectives of creation of the institutes of “shadow banking”] / Avis О. U. // Regionalnaya ekonomika i upravleniye – Regional economy and management [Electronic resource]. – Available at : www.region.ru/article/4914/ [in Russian].

Igonina L. L. Finansovoye razvitiye i ekonomicheskiy rost [Financial development and economic growth] / L. L. Igonina // Vestnik Finansovogo Universiteta – Reporter of Finance University. – 2016. – № 1. – P. 111–120 [in Russian].

Shumpeter Y. Theory of economic development. – М. : Progress, 1982. – 455 p.

Keyns J. М. General theory of employment, percentage and money. – М. : Gelios АРВ, 2002. –352 p.

Оliynyk О. О. Suchasni teoretychni pidkhody do vyznachennya funkciy ta zavdan finansovoyi systemy [Modern theoretical approaches to defining functions and tasks of financial systems] / О. О. Oliynyk // Naukovyi visnyk NUBIP Ukrainy. Seria : ekonomika, agrarnyi menedzhment, biznes. – Scientific reporter of NUBIP of Ukraine. Series : economy, agriculture management, business. – 2013. – № 181-5. – P. 200–209 [in Ukrainian].

Levin R. Finance and Growth: Theory and Evidence / R. Levin // NBER Working Paper. – 2004. – № 10766. – Р. 5.

Barsegov G. G. Divirgentsiya finansovogo sektora i realnogo sektora ekonomiki: gipoteza i realnost [Divergence of the financial sector and real sector of economy: hypothesis and reality] / G. G. Barsegov // Vestnik SGSEU. – Reporter of SGSEU. – 2010. – № 3 (32). – P. 9–14 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Коваленко Ю. М. Фінансова система і фінансовий сектор: організаційно-інституційний підхід / Ю. М. Коваленко // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 75–88.

Stiglitz J. E. Credit Markets and the Control of Capital / J. E. Stiglitz // Journal of Money, Credit and Banking. – 1985. – Vol. 17, Issue 2. – Р. 133-52.

Евдокимова Т. В. Трансформация роли финансового сектора в экономике США в начале ХХІ века : дис. на соискание учёной степени канд. экон. наук : спец.  08.00.14 – мировая экономика / Т. В. Евдокимова. – М., 2015. – 178 с.

Tadesse S. Financial Architecture and Economic Performance: International Evidence / S. Tadesse // The University of South Carolina. – 2001. August. – 39 p.

Grubel Н. The Theory of International Banking / H. Grubel // Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review. – 1977. – № 123. – P. 349–363.

Лозовая Ю. Н. Влияние финансового кризиса на тзменение институциональной структуры банковского сектора / Ю. Н. Лозовая //  Экономичeский вестник Ростовского государственного университета. – 2010. – Т. 8, № 1 (ч. 2). – С. 6–12.

Льовочкін С. Фінансова інфраструктура ринкової економіки: концептуальні підходи / С. Льовочкін, В. Опарін, В. Федосов // Економіка України. – 2008. – № 11. – С. 57–71.

Грищенко Т. В. Вплив фінансіалізації економіки на функціонування граничних ринків капіталу / Т. В. Грищенко, Г. В. Анзіна // Проблеми економіки. – 2015. – № 1. – С. 16–21.

Словарь бизнес-терминов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/ dic.nsf/fin_enc/31064.

Алексеєнко Л. Пріоритети розвитку фінансового сектору в умовах інституційних трансформацій / Л. Алексеєнко, Є. Соколовський // Світ фінансів. – 2014. – № 3. – С. 63–71.

Вагизова В. И. Развитие региональной экономической системы: современные противоречия реального и финансового секторов экономики / В. И. Вагизова // Казанский экономический вестник. – 2012. – № 1. – С. 36–42. 

Значение и роль финансового сектора в экономике [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://helpiks. org/4-42804.html.

Щепелева М. А. Подходы к оценке риска финансового сектора /  М. А. Щепелева // Вестник ГМИМО. – 2014. – № 6. – С. 117–125.

Малий І. Й. Макроекономічне регулювання фінансового сектору / І. Й. Малий, Т. О. Королюк // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. матер. наук.-практ. конференції, 27–28 жовтня 2016 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 66–69.

Галанцева И. В. Исследование источников противоречий между финансовым и реальным секторами и определение основных подходов к их разрешению / И. В. Галанцева, Ф. К. Ахмедзянова // Вестник Казанского технологического университета. – 2012. – Т. 15, № 12. – С. 266–270.

Пархоменко А. А. Взаимодействие реального и финансового секторов экономики на этапе финансового кризиса / А. А. Пархоменко // Вестник Томского государственного университета. – 2010. – № 338. – С. 149–151.

Дятлов Д. А. Методология управления рисками финансового сектора экономики РФ [Електронний ресурс] / Д. А. Дятлов. – Режим доступу :  http://www.rusnauka.com/9._EISN_2007/ Economics/21359. doc.htm.

Экономический словарь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/22679.

Полищук А. И. Кредитная система: опыт, новые явления, прогнозы и перспективы / А. И. Полищук. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 216 с.

Значение и роль финансового сектора в экономике [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://helpiks. org/4-42804.html.

Большая экономическая энциклопедия. – М. : Эксмо, 2007. – 816 с.

Страхова В. Реформа фінансового сектору, моніторинг процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reforms.in.ua/reforms/reformafinansovogosektoru.

Розвиток фінансового сектора та економічне зростання : [монографія / редкол. : А. І. Даниленко (відп. ред.) та ін.]. – К. : НАН України, 2001. – 238 с.  

Galetovic A. Finance and Growth: A Synthesis and Interpretation of the Evidence / А. Galetovic // Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review. – 1996. – Vol. 49, № 196. – P. 59–82.

Olivier J. Growth-Enhancing Bubbles / J. Olivier // International Economic Review. – 2000. – Vol. 41, № 1. – P. 133–151.

Gurley J. G. Financial Structure and Economic Development / J. G. Gurley, E. S. Shaw // Economic Development and Cultural Change. – 1967. – Vol. 15, № 3. – P. 257–268.

Binswanger M. Stock Markets, Speculative Bubbles and Economic Growth: New Dimensions in the Coevolution of Real and Financial Markets / M. Binswanger. – Cheltenham : Edward Elgar, 1999. – 384 p.

Binswanger M. Stock Returns and Real Activity in the G-7 Countries: Did the Relationship Change during the 1980s? / М. Binswanger // The Quarterly Review of Economics and Finance. – 2004. – Vol. 44, № 2. – P. 237-252.

Бхагвати Дж. В защиту глобализации / Дж. Бхагвати. – М. : Ладомир, 2005. – 451 c.

Сергиенко Я. О финансовом механизме длинноволновых технико-экономических изменений / Я. Сергиенко // Вопросы экономики. – 2004. – № 1. – С. 66–73.

Левина И. Г. О двойственной природе финансового сектора (методологические замечания) // Ломоносов – 2005: секция «Экономика». – М. : МГУ, 2005. – Т. 1 / Гл. ред. В. Н. Сидоренко. – C. 88–90.

Зимовець В. В. Державна фінансова політика економічного розвитку: [монографія] / В. В. Зимовець. – К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2010. – 356 с.

Школьник І. О. Фінансовий сектор України: теоретичний аналіз економічної дефініції / І. О. Школьник, А. Ю. Семеног // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 1 (34). – С. 31–36.

Gurley J. G. Money in a Theory of Finance / J. G. Gurley, E. S. Shaw. – Washington D. C. : Brooking Institution, 1960. – 371 р.

Решетило В. П. Фінансові ринки та їх вплив на розвиток підприємств реального сектору економіки / В. П. Решетило // Комунальне господарство міст. – 2013. – № 108. – С. 155–163.

Коваленко Ю. М. Інституціалізація фінансового сектору економіки : монографія / Ю. М. Коваленко. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2013. – 608 с.

Коваленко Ю. М. Витоки відриву фінансового сектору від реального та способи його подолання / Ю. М. Коваленко // Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України : монографія / [за заг. ред. С. В. Онишко, В. П. Унинець-Ходаківської]. – Ірпінь : НУДПСУ, 2013. – 606 с.

Левина И. К вопросу о соотношении реального и финансового секторов / И. Левина // Вопросы экономики. – 2006. – № 9. – С. 83–102.

Strange S. Casino Capitalism / S. Strange. – N. Y. : Basil Blackwell, 1986. – 240 р.

Рязанова О. Е. Трансформация института собственности в условиях глобализации экономики : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра экон. наук : спец. 08.00.01 – экономическая теория / О. Е. Рязанова. – М., 2009. – 26 с.

Коваленко Ю. М. Концептуальные основы устойчивого развития финансового сектора экономики // Финансовое управление развитием экономических систем : [монография] / Ю. М. Коваленко. – Новосибирск : «СИБ-ПРИНТ», 2012. – Кн. 9. – Разд. 3.1. – С. 85–95.

Вовченко Р. С. Фінансова безпека банківського сектору економіки : дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Р. С. Вовченко. – К., 2016. – 237 с. 

Дяченко Ю. Ю. Реструктуризація фінансового сектора в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки / Ю. Ю. Дяченко. – К., 2010. – 21 с.

Семеног А. Ю. Вплив діяльності фінансових установ на економічне зростання України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / А. Ю. Семеног. – Суми, 2011. – 22 с. 

Стратегія розвитку фінансового сектора України до 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ufi n.com.ua/koncepcia/002.doc.

Миркин Я. М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системне риски / Я. М. Миркин. – М. : GELEOS Publishing House; Кэпитал Трейд Компани, 2011. – 480 с.

Авис О. У. Консолидация банковского сектора России и перспективы формирования  институтов «теневого банкинга» [Електронний ресурс] / О. У. Авис // Региональная экономика и управление. – Режим доступу : eee-region.ru/article/4914. 

Игонина Л. Л. Финансовое развитие и экономический рост / Л. Л. Игонина // Вестник Финансового университета. – 2016. – № 1. – С. 111–120.

Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. – М. : Гелиос АРВ, 2002. –352 с.

Олійник О. О. Сучасні теоретичні підходи до визначення функцій та завдань фінансової системи / О. О. Олійник // Науковий вісник НУБІП України. – 2013. – № 181-5. – С. 200–209. – (Серія: економіка, аграрний менеджмент, бізнес).

Levin R. Finance and Growth: Theory and Evidence / R. Levin // NBER Working Paper. – 2004. – № 10766. – Р. 5. 

Барсегов Г. Г. Дивергенция финансового сектора и реального сектора экономики: гипотеза и реальность / Г. Г. Барсегов // Вестник СГСЭУ. – 2010. – № 3 (32). – С. 9–14.

Copyright (c) 2018 Олександр Іванович Барановський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х